×
مرمر اسمرالدا
Esmeralda Onyx is something more than a natural stone!

مرمر اسمرالدا

در صنعت سنگ و در بین انواع سنگ های طبیعی، رنگ سبز فیروزه ای بسیار کمیاب است. رنگ سبز فیروزه ای جز دسته رنگهای خاص و ارزشمند است. از طرف دیگر در انواع دسته های سنگی، مرمرها نیز جز ارزشمندترین  گونه های سنگ طبیعی هستند.

تلاقی ارزشمندترین رنگ و خاصترین آنها یعنی رنگ سبز فیروزهای در ارزشمندترین دسته سنگهای طبیعی یعنی مرمرها، محصولی شگفت انگیز به نام مرمر اسمرالدا را شکل میدهد. اغراق نیست اگر بگوییم که مرمر اسمرالدا فراتر از یک سنگ طبیعی باارزش بوده و به مانند یک سنگ قیمتی و یک جواهر است

جنس
کد
موجودی Available
استایل Modern
رنگ

Esmeralda Onyx is something more than a natural stone!

>> >> order sample << <<

USAGES
Countertops Vanity Shop
Shower Walls Interior Walls
specifications